fbpx

Algemene Voorwaarden La Belleza

Algemene Voorwaarden La Belleza

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder No. 612 843 19

Artikel 1. Definities

 1. La Belleza: Daniëlle Renken, h.o.d.n. La Belleza, huid- en schoonheidsspecialist te La Belleza te Buren, Ameland;
 2. Afnemer: de contractspartij en opdrachtgever van La Belleza;
 3. Behandelingsovereenkomst: alle door La Belleza gesloten overeenkomsten, betreffende huid- of schoonheidsbehandelingen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, behandelingsovereenkomsten, leveringen of overige diensten van of met La Belleza.
 2. Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts aan de orde, indien La Belleza daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en prijzen

Alle prijsopgaven in offertes of aanbiedingen zijn onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen. Alle geoffreerde prijzen of aanbiedingen zijn inclusief BTW en andere belastingen, heffingen en rechten. Een samengestelde prijsopgave verplicht La Belleza niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte vermelde zaken of diensten tegen de daarvoor opgegeven (deel) prijzen. Door La Belleza verstrekte prijslijsten gelden niet als offerte.

Artikel 4. Uitvoering Behandelovereenkomst

 1. Een behandelingsovereenkomst komt tot stand na akkoord van de offerte door Afnemer dan wel nadat La Belleza met de uitvoering van de behandeling is begonnen.
 2. La Belleza zal zich zoveel mogelijk inspannen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap om aan Afnemer die zaken of diensten te leveren zoals zijn omschreven in de Behandelovereenkomst. La Belleza heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis jegens Afnemer.
 3. La Belleza heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover een goede uitvoering van de Behandelingsovereenkomst dit vereist. La Belleza hoeft daarvoor geen toestemming van Afnemer te verkrijgen.

Artikel 5. Garantie

La Belleza geeft geen garantie op de resultaten van de behandelingen of op een ongestoord verloop van de behandelingen. Immers complicaties kunnen altijd optreden, zoals bijvoorbeeld, jeuk, roodheid, infectie, bloeduitstorting en/of gevoelloze huid, verkleuring, pigmentvorming, Soms is het noodzakelijk om een aanvullende behandeling uit te voeren voor het verkrijgen van een goed dan wel beter eindresultaat. Deze aanvullende behandelingen kunnen extra kosten met zich meebrengen. Deze zullen worden besproken tijdens de controle dan wel tijdens de behandeling.

Artikel 6. Verlangen van zekerheden en opschorting

 1. Indien er gerede twijfel bestaat bij La Belleza omtrent de betalingscapaciteit of solvabiliteit van Afnemer, is La Belleza bevoegd de levering dan wel dienst op te schorten totdat Afnemer voldoende zekerheid voor de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen aan La Belleza heeft verschaft.
  2. Of de door Afnemer aangeboden zekerheden als bedoeld in lid 1 voldoende zijn, is ter beoordeling van La Belleza.

Artikel 7. Wanprestatie

 1. Indien er sprake is van overmacht is er geen sprake van wanprestatie aan de zijde van La Belleza. Van overmacht aan de zijde van La Belleza is sprake, indien La Belleza na de totstandkoming van de Behandelingsovereenkomst als bedoeld in artikel 4 verhinderd wordt aan een of meerdere verplichtingen uit de gesloten Behandelingsovereenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, ten gevolge van niet -werkbare omstandigheden, alles zowel in het bedrijf van La Belleza als bij derden van wie La Belleza de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, een onvoorzienbaar tekort aan personeel, onder andere door ziekte van de behandelaar en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van La Belleza ontstaan en feiten en omstandigheden waarbij van La Belleza in gemoede niet kan worden gevergd dat zij aan haar verplichtingen dient te voldoen.
 2. Indien door overmacht de levering van zaken of andere diensten meer dan twee maanden worden vertraagd, zijn zowel La Belleza als Afnemer bevoegd de Behandelingsovereenkomst als beëindigd te beschouwen, door middel van een aan de andere partij gerichte schriftelijke beë De Behandelingsovereenkomst is geëindigd op het moment dat de in de tweede volzin bedoelde schriftelijke beëindigingsverklaring de andere partij heeft bereikt. In dat geval heeft La Belleza, onverminderd het bepaalde in de navolgende leden, slechts recht op de vergoeding van de door haar gemaakte kosten tot het moment waarop de beëindigingsverklaring de andere partij heeft bereikt.
 3. Opzegging of opschorting door La Belleza van de Behandelingsovereenkomst is mogelijk indien de Afnemer zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens La Belleza of haar medewerkers of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of jegens medeclië Voornoemde opzegging dan wel opschorting van de Behandelingsovereenkomst wordt tussen partijen niet gezien als een wanprestatie aan de zijde van La Belleza.

Artikel 8. Geheimhouding

La Belleza is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de Behandelovereenkomst zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan La Belleza door Afnemer ter beschikking zijn gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

 

Artikel 9. Privacy en persoonsgegevensverwerking

 1. Afnemer staat er jegens La Belleza en haar toeleveranciers voor in dat de bij de gegevensverwerking betrokkenen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna AVG, toestemming hebben gegeven voor de beoogde verwerking van persoonsgegevens, dan wel dat deze anderszins rechtmatig kunnen worden verwerkt als bepaald in art. 6 en/of 9 AVG. Door het sluiten van de Behandelingsovereenkomst wordt La Belleza geacht te zijn geïnstrueerd om die gegevensverwerkingen uit te voeren die voor een deugdelijke uitvoering van de Behandelingsovereenkomst redelijkerwijs vereist zijn. Voor het overige zal La Belleza de persoonsgegevens uitsluitend verwerken conform de instructies van Afnemer verband houdende met de Behandelingsovereenkomst.
 2. Door het sluiten van de Behandelingsovereenkomst worden de medewerkers van La Belleza alsmede aan La Belleza gelieerde derden welke bij de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst zijn betrokken gemachtigd de persoonsgegevens in het kader van de Behandelingsovereenkomst namens La Belleza te verwerken. La Belleza zal in dat kader zorgdragen voor passende geheimhoudingsovereenkomsten met deze medewerkers en gelieerde derden.
 3. La Belleza in haar hoedanigheid van verwerker zal zich houden aan de verplichtingen die voortvloeien uit de relevante wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Meer in het bijzonder zal zij zorgdragen voor het treffen van redelijke technische, organisatorische en juridische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens. La Belleza zal Afnemer dan wel eventuele betrokkenen die zich tot haar wenden op eerste verzoek met betrekking tot deze maatregelen van een toelichting voorzien. Ook zal La Belleza alle in redelijkheid van haar te vergen medewerking verlenen teneinde Afnemer in staat te stellen aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de AVG jegens betrokkenen te voldoen.
 4. Indien zich onverhoopt een inbreuk in verband met de persoonsgegevens ( ́datalek ́) in de zin van de AVG voordoet, zal La Belleza alle in redelijkheid van haar te vergen medewerking verlenen om Afnemer in staat te stellen aan haar meldplicht te voldoen. Afnemer zal op haar beurt La Belleza alle in redelijkheid van haar te vergen medewerking verlenen om de gevolgen van een datalek te beperken of herstellen en om een toekomstig datalek te voorkomen. In dat kader kan La Belleza in ieder geval van Afnemer verlangen dat zij haar medewerking verleent aan een onmiddellijke reset van wachtwoorden, de aanscherping van bestaande beveiligingsmaatregelen en de introductie van nieuwe beveiligingsmaatregelen.
 5. Afnemer vrijwaart La Belleza voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de Behandelingsovereenkomst tussen La Belleza en Afnemer en/of de door Afnemer in het kader van de Behandelingsovereenkomst verwerkte gegevens die jegens La Belleza mochten worden ingesteld wegens een niet aan La Belleza toe te rekenen schending van de AVG en/of andere relevante wet- en regelgeving betreffende de gegevensbescherming.

 

 

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid van La Belleza, voor zowel directe als voor gevolgschade, is beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van La Belleza uitkeert. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van La Belleza beperkt tot het bedrag van de factuur volgende uit de Behandelingsovereenkomst.
 2. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, vervallen binnen een termijn van 6 maanden, na de dag dat de behandeling heeft plaatsgevonden.
 3. Onder gevolgschade wordt tevens verstaan schade die Afnemer lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade voor gemiste werkdagen).
 4. La Belleza is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken aan of veroorzaakt door de door haar (af)geleverde zaken, voortvloeiende uit: het (al dan niet ondeskundig) gebruik dan wel de eventuele ongeschiktheid van die zaken zelve, alsmede voor het gebruik van specifieke zaken, waaronder materialen die – al dan niet in afwijking van de geldende voorschriften – door of namens Afnemer uitdrukkelijk worden voorgeschreven, dan wel door deze ter beschikking zijn gesteld aan La Belleza of aan door deze ingeschakelde derden.
 5. La Belleza is nimmer aansprakelijk voor schade van Afnemer of derden die, direct of indirect, voortvloeit uit het feit dat de door of namens La Belleza mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen niet, niet-tijdig of niet naar behoren door Afnemer zijn opgevolgd.
 6. La Belleza is nimmer aansprakelijk voor schade van Afnemer of derden die ingeval van mondelinge door of namens La Belleza verstrekte informatie voortvloeit uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie.
 7. La Belleza is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van de eigendommen van Afnemer. De Afnemer dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen.
 8. De door La Belleza te vergoeden schade zal worden gematigd, indien de door Afnemer te betalen prijs of vergoeding gering is in verhouding tot de omvang van de door Afnemer geleden schade.
 9. Indien Afnemer één of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de met La Belleza tot stand gekomen Behandelingsovereenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Afnemer – zonder nadere ingebrekestelling – in verzuim en volledig aansprakelijk voor alle schade die La Belleza en de door deze ingeschakelde derde(n) daardoor lijdt, zulks onverminderd de overige rechten en bevoegdheden van La Belleza op grond van de wet of op grond van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 11. Reclames

 1. Onder reclames worden verstaan: een beroep van Afnemer op het feit dat de door La Belleza afgeleverde zaken of verrichte diensten niet aan de tot stand gekomen Behandelingsovereenkomst beantwoorden.
 2. Afnemer is verplicht ingeval van reclames, terstond na de behandeling te controleren op uiterlijke tekortkomingen, en op overige zichtbare gebreken en niet-direct zichtbare gebreken zo spoedig mogelijk, zijnde uiterlijk binnen 48 uur na de behandeling bij La Belleza schriftelijk aan te geven.
 3. Ingeval de reclame door La Belleza gegrond wordt verklaard, is La Belleza slechts gehouden vervangende zaken of vergelijkbare (nieuwe) diensten te leveren, dan wel de factuur te crediteren onder teruggave van het factuurbedrag, een en ander ter beoordeling van La Belleza.
 4. Eventuele op ingediende reclames gebaseerde rechtsvorderingen en verweren dienen – op straffe van verval van dit recht – binnen één jaar nadat de reclame is ingediend te worden ingesteld bij de daartoe bevoegde rechter. Artikel 13 is alsdan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12. Betaling

 1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, geschiedt betaling direct nadat de (deel)behandeling volgens de Behandelingsovereenkomst is afgerond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum op een door La Belleza aangewezen bank- of girorekening, zulks ter keuze van La Belleza.
 2. Afnemer is niet bevoegd op de betalingen enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen dan wel te verrekenen met openstaande facturen van La Belleza.
 3. Ingeval betaling contant dient plaats te vinden, is Afnemer, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, in verzuim vanaf de eerste dag volgende op de dag waarop de (deel)behandeling is afgerond.
 4. De betaling door Afnemer is pas voltooid op het moment dat het volledig verschuldigde bedrag op de door La Belleza aangewezen bank-of girorekening is bijgeschreven of – in geval contante betaling is overeengekomen – op het moment dat het volledige bedrag (inclusief door La Belleza in rekening gebrachte kosten) aan La Belleza is afgedragen. Afnemer is, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim vanaf de eerste dag nadat de overeengekomen dan wel geldende betalingstermijn is verstreken.
 5. Vanaf de eerste dag dat Afnemer op grond van de voorgaande leden in dit artikel in verzuim is geraakt, is deze een contractuele rente verschuldigd van 1,2 % per maand.
 6. Indien Afnemer niet tijdig of volledig aan diens betalings- of afnameverplichtingen voldoet en op grond daarvan in verzuim is geraakt, is La Belleza bevoegd de tot stand gekomen Behandelingsovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden dan wel op te zeggen en verdere leveringen dan wel diensten op te schorten. In dat geval is Afnemer aansprakelijk voor de door La Belleza geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.
 7. Indien La Belleza bij het in verzuim geraken van Afnemer tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen sommaties, nadere aanmaningen of incassomaatregelen door of namens La Belleza zelf getroffen, komen de kosten daarvan voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,–. Indien La Belleza gerechtelijke incassokosten maakt, komen de werkelijke door La Belleza gemaakte incassokosten volledig voor rekening van Afnemer.

 

 

Artikel 13. Rechtsmacht, toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Uitsluitend de Nederlandse rechter heeft rechtsmacht.
 2. Op de tussen La Belleza en Afnemer tot stand gekomen Behandelingsovereenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De uit de tot stand gekomen Behandelingsovereenkomst(en) voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 3. De Nederlandse rechter, de Kantonrechter daaronder begrepen, in het arrondissement Friesland, locatie Leeuwarden, is met uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen La Belleza en Afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders en dwingendrechtelijk voortvloeit uit de wet of internationale verdragen.

 

Ontvang tips & tricks

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief. Bij de eerste aankoop in onze webshop ontvang je namelijk 10% korting!

Wees op de hoogte van de laatste nieuwtjes, acties en advies